Резидент емес салымшылар үшін

Резидент емес салымшылар үшін

Бейрезидент жеке тұлғалардың депозиттері бойынша сыйақы түріндегі табыстарынан  төлем көзінен ЖТС ұстап қалуға қатысты түсініктеме

 Салық кодексінің 644-бабының 1-тармағының 11) тармақшасына сәйкес  борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар түріндегі кірістер Қазақстан Республикасының бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы көздерден кірістері танылады.

Осылайша, бейрезидент болып табылатын жеке тұлғалардың депозиттері бойынша сыйақыларына төлем көзінен жеке табыс салығы  (бұдан әрі – ТК ЖТС) салынады.

01.01.2018ж. дейін жарамды  10.12.2008ж. №99-IV  ҚР Салық кодексінің  200-1-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сай, салық салуға төмендегі бейрезидент жеке тұлғалардың табыстары жатпайды:

1) Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі берген лицензия негізінде банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы және банктердегі бейрезидент жеке тұлғаларға олардың салымдары бойынша төленетін сыйлықақы.

01.01.2018ж. қолданысқа енгізілген 25.12.2017ж. №120-IV ҚР Салық кодексінің (бұдан әрі-СК) бейрезидент жеке тұлғалардың табыстарын анықтайтын, салық салынбайтын 654-бабында көрсетілген норма жоқ.

Салық кодексінің 1-бабының 62) тармақшасына сай,  сыйақы-барлық төлемдер, соның ішінде, салым (депозит) сомасын, сондай-ақ салымды (депозитті) қабылдап алған тарап үшін салымшы (депозитор), өзара байланысты тарап болып табылмайтын тұлғаға төленетін төлемдерді қоспағанда, салымдар (депозиттер) бойынша барлық төлемдер. Осы тармақшаның мақсатында банктік шот шарттары бойынша төленетін сыйақылар да сыйақы деп танылады.
Салық кодексінің 646-бабының 1-тармағының 5)  тармақшасына сай, егер басқа жағдайлар Салық кодексінің 644-бабының 2-тармағында белгіленбесе, бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы көздерден кірістері құн өсімінен түсетін кірістер, дивидендтер, сыйақылар, роялти – 15 пайыз мөлшерлемесі бойынша төлем көзінен салық салуға жатады.

Салық кодексінің 646-бабының 2-тармағына сәйкес, Салық кодексінің 644-бабында айқындалған, уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тiркелген тұлғаның кірістері 20 пайыз мөлшерлеме бойынша төлем көзінен салық салуға жатады.

Осылайша, бейрезидент жеке тұлғаның сыйақы түріндегі табысы Қазақстан Республикасындағы төлем көзінен осындай бейрезиденттің табысы болып саналады және 15 пайыз мөлшерлемесі бойынша төлем көзінен салық салуға жатады. Егер, бейрезидент жеке тұлға мемлекетте жеңілдігі бар салық салынған, уәкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген түрінде тіркелсе, мұндай тұлғаның табысы 20 пайыз мөлшерлемесі бойынша төлем көзінен салық салуға жатады.

01.03.2018ж. №9 «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-дағы банктік операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сай, салымдар бойынша есептелген сыйақыны капиталдандыру (яғни, төлеу):

1) қаржы жылының аяқталуы кезінде, жылдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей;

2) тұрғын үй қарызын ресімдеу кезінде (соның ішінде, аралық немесе алдын ала заемынан тұрғын үй заемына өту кезінде);

3)инкассалық өкімдерді/төлем талаптарын орындау кезінде;

4) ТҚЖ туралы шартты мерзімінен бұрын бұзу кезінде жүзеге асырылады.

Бұдан басқа, сыйақы төлемі, сондай-ақ, ТҚЖ шарты бойынша шегінім операцияларын жүргізу кезінде туындайды.

01.01.2018ж. дейін төленген сыйақы бойынша  депозиттер шотына капиталдандыру операциялары жүргізілгендігін назар аудару қажет, сонымен қатар, 01.01.2018ж. бастап ТК ЖТС ұстап қалу талаптары да туындады, сол себепті, қазіргі депозиттер бойынша 01.01.2018ж. бастап сыйақы төлеу операциялары мен есептік кезеңдегі ТҚЖ шарты бойынша шегімі операциялары жүргізілген күнге  дейін есептелген сыйақы ғана ТК ЖТС салу нысаны болып табылады.

Жеке тұлғаның резидент мәртебесін  Салық кодексіне сәйкес анықтау.

Салық кодексінің 219-бабына сәйкес, Салық кодексінің мақсаттарында мыналар: 
1) осы Кодекстің 217-бабының ережелеріне сәйкес резидент болып табылмайтын жеке немесе заңды тұлға; 
2) осы Кодекстің 217-бабының ережелеріне қарамастан, қосарланған салық салуды болдырмау және салықтарды төлеуден жалтаруға жол бермеу мәселелерін реттейтін халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес бейрезидент болып танылатын шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам бейрезидент болып танылады.

Сонымен қатар, Салық кодексінің 217-бабының ережелеріне сай, Салық  кодексінің мақсаттарында мыналар Қазақстан Республикасының резиденті деп:  Қазақстан Республикасында тұрақты болатын  немесе Қазақстан Республикасында тұрақты болмайтын, бірақ өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында болатын жеке тұлға танылады.

Егер жеке тұлға ағымдағы салықтық кезеңде аяқталатын кез келген қатарынан он екi айлық кезеңде кемiнде күнтiзбелiк бір жүз сексен үш күн (келу және кету күндерiн қоса алғанда) Қазақстан Республикасында болса, ол ағымдағы салықтық кезеңде Қазақстан Республикасында тұрақты болған жеке тұлға деп танылады.
Бір мезгілде мынадай шарттарды орындаған кезде: 
1) жеке тұлғада Қазақстан Республикасының азаматтығы немесе Қазақстан Республикасында тұруға рұқсаты (ықтиярхаты) болса; 
2) жеке тұлғаның жұбайы (зайыбы) және (немесе) жақын туыстары Қазақстан Республикасында тұрса; 
3) Қазақстан Республикасында жеке тұлғаның кез келген уақытта тұруы және (немесе) жұбайының (зайыбының) және (немесе) оның жақын туыстарының тұруы үшін қолжетімді, оған және (немесе) жұбайына (зайыбына) және (немесе) оның жақын туыстарына меншік құқығында немесе өзге де негіздерде тиесілі жылжымайтын мүлкі болса, жеке тұлғаның өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында деп танылады.

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын жеке тұлға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдамай Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат ету туралы өтініш берген: 
1) мемлекеттік билік органдары шет елге іссапарға жіберген жеке тұлға, оның ішінде дипломатиялық, консулдық мекемелердің, халықаралық ұйымдардың қызметкері, сондай-ақ аталған жеке тұлғаның отбасы мүшелері; 
2) тұрақты халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына немесе азаматтарына тиесілі көлік құралы экипажының мүшесі; 
3) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге көшірілген Қазақстан Республикасы әскери бөлімдерінің немесе әскери құрамаларының әскери қызметшілері мен азаматтық персоналы; 
4) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі және Қазақстан Республикасының немесе Қазақстан Республикасы субъектілерінің меншігі болып табылатын объектілерде (оның ішінде концессиялық шарттар негізінде) жұмыс істейтін; 
5) оқу, оның ішінде тағылымдамадан немесе практикадан өту, емделу немесе сауықтыру, профилактикалық рәсімдерден өту мақсатында, оқу, оның ішінде тағылымдамадан немесе практикадан өту, емделу немесе сауықтыру, профилактикалық рәсімдерден өту кезеңінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде болатын жеке тұлға; 
6) сабақ беру, консультациялар беру немесе ғылыми жұмыстарды жүзеге асыру мақсатында аталған қызметтерді (жұмыстарды) көрсету (орындау) кезеңінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде болатын оқытушы және (немесе) ғылыми қызметкер Қазақстан Республикасында тұрған уақытына және осы бапта көзделген басқа да кез келген өлшемшарттарға қарамастан, резидент-жеке тұлға деп танылады.

Осылайша, Салық кодексінің жоғарыда көрсетілген ережелеріне сәйкес жеке тұлғаның резидент екендігі анықталады және Салық кодексі мақсатында Салық кодексінің ережелеріне сай  жеке тұлға бейрезидент болып  табылса, онда осындай тұлғаның  сыйақы түріндегі табысы Қазақстан Респуликасындағы төлем көзінен табысы болып танылады және төлем көзінен салық салуға жатады.

Сонымен қатар, Салық кодексінің 218-бабының 2-тармағына сай, халықаралық шартты қолдану мақсатында, сондай-ақ өзге де мақсаттарда жеке  тұлға Қазақстан Республикасының резиденттігін растау үшін салық органына резиденттікті растауға арналған салықтық өтінішті ұсынады.
Салық кодексінің 218-бабының 2-тармағына сай, жеке тұлғаның резиденттігі Салық кодексінің 48-бабында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі (5 жыл) шегінде, резиденттікті растауға арналған салықтық өтініште көрсетілген әрбір күнтізбелік жыл үшін расталады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 ақпандағы № 306 бұйрығымен бекітілген Дербес шоттарды жүргізу ережелерінің 186-тармағына сай, төлем көзінен ұсталатын салықтарды есептеу, ұстап қалу және аудару бойынша міндет жүктелген салық агенті жеке табыс салығын артық ұстап қалған жағдайда артық ұсталған салықты қайтару үшін салық төлеуші салық агентіне өтінішпен жүгінеді. Жеке табыс салығын артық ұстап қалу фактісі расталған кезде және салық агенті салық төлеушіге салықты қайтарған кезде қосымша салық есептілігі табыс етіледі.

Осылайша, салық салу мақсатында Банк резидент болып табылатын жеке тұлғаның салымы бойынша сыйақысынан заңсыз ЖТС ұстап қалған жағдайда, жеке тұлға өзінің резидент екендігін растайтын құжатпен және өтінішпен Банкке баруы қажет.

 


ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Қоңырауға тапсырыс беру