Құрметті салымшылар! | Нысан: ««Сарыарка» тургын кeшeнiндe 9 кабатты 3 кipeбepiстi №24/1 тургын уй», Казакстан, Павлодар каласы мекенжайы бойынша орналаскан
Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Құрметті салымшылар!

16 қыркүйек 2019
«Казакстанныц тургын уй курылыс жинак 6aHKi» АК (будан эрьБанк) «Кредиток тургын уй курылысы» багыты бойынша «Нурлы жер» мемлекеттж тургын уй курылысы багдарламасына катысуга втiнiштep кабылдау аркылы тургын уй курылысы жобаларын iскe асыру ушiн дауыс беру туралы хабарлайды.
Нысан: ««Сарыарка» тургын кeшeнiндe 9 кабатты 3 кipeбepiстi №24/1 тургын уй», Казакстан, Павлодар каласы мекенжайы бойынша орналаскан
Курылыстыц жоспарланган аякталу мepзiмi: 31.12.2019.
Тургын уйдщ 1 шаршы метржц куны: 140 000 «таза» эрлеудеп тецге.
Жайлылык сыныбы: 4
Пэтер саны: 108,
Пэтер тудм: 1, 1-бвлмeлi: 27 пэтер, максималды квлeмi 41,10 ш.м.
Пэтер тудм: 2, 2-бвлмeлi: 27 пэтер, максималды квлeмi 65,50 ш.м.
Пэтер тудм: 3, 3-бвлмeлi: 27 пэтер, максималды квлeмi 81,55 ш.м.
Пэтер тудм: 4, 2-бвлмeлi: 27 пэтер, максималды квлeмi 82,05 ш.м.
Катысу ушiн втiнiштep кабылдау мepзiмi: 19.09.2019 ж. бастап 17.10.2019 ж. дейш.
¥пайлар eсeптeлiнeтiн кун (Yмiткepлepдi ipiктeу): 18.10.2019
Пулга катысуга арналган втшшт Банкт^ц интернет-ресурсында беруге болады. втшш беру кунi мен уакыты бершген упайлар санына жэне втiнiш бepушiлepдiц кeзeктiлiгiнe эсер eтпeйдi.
0тiнiштep Банк салымшыларынан гана кабылданады.
«Нурлы жер» Багдарламасына катысуга втiнiш беру аркылы Банк салымшылары Объекпге жэне оныц эpi карай жузеге асырылуына дауыс береди Нысандагы тургын уйлepдiц 50%-ынан кем eмeсi жepгiлiктi аткарушы органда кезекте тургандар арасында бвлiнeдi.
Катысуга втпвш берген немесе ipiктeудeн вткен жергипкт аткарушы органда кезекте тургандардыц саны жeткiлiксiз болган жагдайда тургын уй Банк салымшыларыныц iшiнeн баска втшип бepушiлep арасында бвлiнeдi
вшпш бepушiнiц жинак шотында пэтер куныныц 20 % кем емес квлемшдеп тургын уй курылыс жинак сомасы бар болган кезде пулга катысуга втипш беру мумкiн болады.
0тшш1 бepушiнiц тургын уй курылыс жинак шотында тацдалган пэтер куныныц 20%-ынан кем емес квлeмiндeгi тургын уй курылыс жинагы болганда алдын ала тургын уй заемын алуга втппш беру мумкiн болады.
0тiнiш берушшерге койылатын талаптармен, курылыс нысаныныц сипаттамасымен, соныц iшiндe гимарат касбетжц жэне пэтер жоспарыныц фото-суpeттepiн Банкпц baspana.kz жэне/немесе www.hcsbk.kz интернет-ресурсындагы «Колжeтiмдi тургын уй» бвлiмiндe толыгырак квре аласыздар.
Косымша сурактар туындаган жагдайда, Банкпц Байланыс орталыгына 300 нвмipi аркылы (уялы телефоннан тeгiн) хабарласуыцызды втiнeмiз.
Бұл туралы бөлісіңіз:
Сіз aлаяқтардан зардап шектіңіз бе?
Сізге алаяқтар телефон арқылы соқты, жалған сайтты не әлеуметтік желідегі аккаунты таптым
Сізден ақша алынған, Сіз кредит ресімдөдіңіз немесе алаяққа ақша аудардыңыз
Алаяқтардың әрекеттері *
Телефон арқылы байланысты
SMS немесе мессенджер арқылы хабрлама жазды
Жалған сайтты не әлеуметтік желідегі аккаунты таптым
Тіркелген файлдар
Файл көлемі 12 Мб-тан аспауы керек.Сіз 10 файлға дейін тіркей аласыз

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Қоңырауға тапсырыс беру